Gianmario  Boncoddo

Gianmario Boncoddo

Head of Media&Entertainment at Meta

Meta - Facebook

Piazza Missori 2 - 20122 Milano